“Coachen kan toch iedereen …”

Gedragsverandering bij een ander voor elkaar krijgen is één ding.
Gedragsverandering bij jezelf bewerkstelligen is hetzelfde ding.

Als professional heeft u dagelijks te maken met gedrags­beïnvloeding:
Zorgen dat de ander nieuwe kennis tot zich neemt, een (andere) beslissing neemt, situaties accepteert of juist niet etc. Tegelijkertijd staat ook u, gewenst of ongewenst, continue onder deze beïnvloeding.

In ons denken zit een emergentie-effect:
Door dit effect kunnen onze hersenen verschillend informatie verwerken.
Dit leidt tot (de gewenste) verandering van gedrag in een zelfde situatie.


Door dit effect ervaar je van DEPENISVANJEZUS  de ene keer “DE PEN IS VAN JEZUS”
en de andere keer “DE PEN IS VAN JE ZUS ….”

Het gedragsmodel KiND beschrijft dit emergentie-effect.
U zult versteld staan over hoe onze hersenen door dit effect verschillend informatie kunnen verwerken.
Met de KiND-DOmethode leert u in steeds dezelfde 3 stappen effectief gebruik te maken van dit effect.
Dit is de clou van het kunnen veranderen van je gedrag.

 

Een warming–up:  https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

Stel uzelf, na het bekijken van deze video, de vraag:

“Dit overkomt mij, ons allen, dagelijks! Ja, en hoe nu verder?”

 

KiND-DOmethode:

  • Van Begrip van gedrag naar hoe u dit kunt beïnvloeden: Grip op gedrag.

 

 

Praktische informatie

Doelgroep Alle professionals in de zorg
Kosten Introductiecursus  € 295,- (1 blok van 3 uur, accreditatie in aanvraag – 3 punten)

Volledige cursus    € 2995,-(10 avond-blokken, incl. 2 terugkomavonden,  accreditatie in aanvraag -30 punten)

Volledige cursus    €3195.- (10 blokken, over 4 dagen + 1 terugkomdag, accreditatie in aanvraag – 30 punten)

Arts in opleiding 25% korting

 

Een cursus wordt gestart bij minimaal 5 aanmeldingen.

De cursus kan op aanvraag op een door u gewenste locatie gegeven. In overleg met het secretariaat kan een datum worden vastgesteld.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
KiND

Apotheek Huisarts Nagele
Zuiderpoort 2
8308 AG Nagele

T: 0527-251315
E: info@kindmethode.nl

 

KiND-DO  is de toepassing van het KiNDmodel.

KiND-DO is een programma van interveniëren in de sociale omgeving. Dit programma bestaat uit 6 blokken die, afhankelijk van de situatie en gewenste doelstelling, serieel en parallel kunnen worden ingezet.
Dit gebeurt in steeds 3 dezelfde stappen.

KiND is een nieuw filosofisch model en het beschrijft beter, dan de huidige modellen, hoe mensen op individueel niveau dingen ervaren en hierop reageren. De bestaande modellen zijn gebaseerd op onderzoeken die gedragingen beschrijven welke vallen binnen 2 maal de standaarddeviatie van de mediaanlijn op de Gausche curve.

Het KiNDmodel is gebaseerd op observaties van individuen in individuele situaties. Hier is een abstractie van gemaakt met een universeel karakter. Deze observaties zijn geplaatst in een mathematisch patho-fysiologisch-filosofisch model.

Het model is uniek, eenvoudig en bestaat uit meerdere theorieën in mathematische samenhang. Door dit mathematische karakter is een plaatsing van een situatie en de voorspelbaarheid van een interventie volledig.

Door de eenvoud en het universele karakter is de methodiek op individueel niveau breed in te zetten – ook buiten de 2 maal standaard deviatie situaties – om sociaal vaardig(er) de eigen doelen te realiseren.
In syn-ergistische com-promisme, tegelijk.

Wanneer je in een sociale context wilt reageren is het van belang eerst bewust te zijn van wat je hebt ontvangen, wat je ervaart van die omgeving en de context waarin je het plaatst.
Een model is te verbeelden als een kaart van de werkelijkheid.
En op basis van deze kaart kun je nauwkeurig jouw positie bepalen.
Met KiND-DO wordt het nu eenvoudig een plan te maken en uit te voeren om je doel te bereiken.

En met de kaart KiND en KiND-DO is het ook mogelijk terra incognita, de witte vlekken op de kaart, te exploreren en te betreden.
En eenmaal betreden opnieuw te betreden met een toenemende eenvoud omdat de oefening de kunst baart.

Wanneer meer mensen tegelijkertijd dezelfde kaart gebruiken wordt het eenvoudiger elkaar echt te ontmoeten en daadwerkelijk samen te werken.
De interventie is dan niet context-situationeel maar metafysisch op basis van het model en de methodiek.
Je kijkt naar het proces hoe datgene wat we ervaren -universeel- is opgebouwd.
Wil een individu een vraagstuk/probleem in een sociaal domein oplossen, dan is het belangrijk dat dit individu weet hoe de ervaring is opgebouwd, wat er in zijn hoofd en hart omgaat, vanuit welke achtergrond hij dit ervaart en dit niet op basis van een Gausche curve. Dit is het essentiële verschil tussen normaal en normaal:
Normaal als het meest voorkomend gedrag (gousche curve).
Normaal als dat ik het individuele gedrag begrijp.

KiND en KiND-DO zin bij uitstek overdraagbaar aan professionals (ook de sociale) om op basis van dit model en deze methodiek (a-)sociale interventies te maken.
KiND en KiND-DO zijn bij uitstek overdraagbaar aan niet-professionals.

KiND

Het KiNDmodel beschrijft mathematisch-logisch het proces hoe ieder mens impulsen (informatie uit de omgeving en zijn lichaam) verwerkt en de eigen ervaring, eigen werkelijkheid, vormt.

De 2 belangrijkste kernpunten:

1. De algemene werkelijkheid komt via een VerWerkingsProces in mijn ervaring cq. in mijn werkelijkheid.
Dit kernpunt is verwoord in de formule:

werkelijkheidsformule

 

Een boom in de verte is niet klein, ook al ervaar ik dit wel zo.
Hier zit een verwerkingsproces tussen.

2. Het verwerkingsproces heeft 3 emergenties ( zie onder de buton theorie) waar tussen kan worden geschakeld.
Het schakelen tussen deze 3 programma’s cq. verwerkingsniveaus is de sleutel in het maken van oplossingen, ongeacht (de ernst van) het probleem.

VwN1 verloopt onbewust en is supersnel. Hier ben ik manipuleerbaar.
VwN2 verloopt bewust met een kokervisie en is snel. Er is een goed/fout labeling. Hier ben ik deels manipuleerbaar.
VwN3 verloopt bewust, zonder een goed-foutlabeling en is traag.
Ik ben in staat om contextONafhankelijk de eigen authentieke koers te varen.

Via welk VwN het VwP verloopt is afhankelijk van de tijd(s-druk) die er op dat moment geldt en de mate van bewustzijn van de verschillende VwN’s.

Als het VwP verandert, verandert de (mijn) ervaring van de algemene werkelijkheid. Met als gevolg dat we anders gaan reageren op dezelfde situatie. Het is belangrijk te begrijpen dat er niet zozeer minderwaardige verwerkingsniveaus zijn als wel simpelweg verschillende VwN’s.
Met elk VwN verandert het denkkader zozeer dat de wereld er onvergelijkbaar anders uitziet.

Als een ander VwN eenvoudiger de verschijnselen ordent en bepaalde puzzels er makkelijker mee kunnen worden opgelost, zal er uiteindelijk geschakeld worden naar dit VwN.
Binnen het VwP vindt er een (sub-) paradigmaverschuiving plaats.

Het model kent 4 innovatieve onderdelen.

1. De formule E=W:VwP beschrijft de invloed van het VwP en van de algemene werkelijkheid, op mijn ervaring.

2. Drie verschillende (sub)modellen zijn in één model geplaatst.

3. Het KiNDmodel beschrijft één VwP met 3 (sub-)paradigma’s , waar tussen kan worden geschakeld.
Hierdoor zijn er 3 verschillende ervaringen mogelijk van eenzelfde werkelijkheid.
Binnen dit model zijn er 7! paradigmaverschuivingen te maken.

4. Er wordt een relatie gelegd tussen de factoren die de uiteindelijke ervaring beïnvloeden.
Deze factoren zijn het lichaam, de omgeving, geest/mens en de tijd.

Dit weten biedt ongekende mogelijkheden.
Nu is het mogelijk om, op basis van eenzelfde model, vanuit verschillende vakgebieden (enkel of tegelijk) te communiceren en te interveniëren. En onderscheid te maken tussen pathologisch (ongewenste uitkomst) en fysiologisch (gewenste uitkomst) en een eventuele interventie.

KiND-DO is de praktische toepassing van deze kennis en kent 6 innovatieve onderdelen:
1. Je maakt een paradigmaverschuiving binnen één verwerkingsproces door te schakelen.

2. Zes specifieke onderdelen van het VwP zijn uitgewerkt tot gereedschappen. Met de 6 gereedschappen is eindeloos te combineren. Daardoor zijn er talloze manieren om oplossingen te maken en er zijn evenzo vele oplossingen te bedenken.

3. Niet alleen als de ervaring verandert verandert de beslissing en ga je iets anders doen.
Ook als je de keuze uit meerdere opties tot je beschikking hebt verandert de beslissing.

4. De methodiek is contextONfhankelijk toe te passen.

5. De methodiek is preventief te leren.

6. Bij de bestaande therapieën moet de persoon of de situatie veranderen.
Bij KiND-DO leer je gebruik maken van de bestaande structuur, beschreven in het model.

 

De methodiek KiND-DO bestaat uit steeds 3 dezelfde stappen zetten:

1. Bewustwording van E=W:VwP.
2. Beheersing van het schakelen tussen de drie verwerkingsniveaus.
3. De 6 KiND-DO toepassen.